Domes sēde

         2016. gada  25. februārī  plkst. 15.00 Domes priekšsēdētājs S. Rāzna sasauc kārtējo domes sēdi un izsludina šādu darba kārtību:

 

1.      Par grozījumiem 29.10.2015. domes lēmumā Nr. 400 “Par Ilūkstes novada sporta skolas sporta centra maksas pakalpojumu noteikšanu”.

2.      Par Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu tāmju  apstiprināšanu 2016. gadam.

3.     Par fonda “1836” piedāvājumu Ilūkstes novada pašvaldībai iesaistīties projektā “Aplido, apceļo, apmīļo Latviju!”.

4.      Par piedalīšanos Jaunatnes politikas valsts programmas 2016. gadam 1.4. apakšsadaļā – projektu konkursā “Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu”.

5.      Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu no V. K. “Jēkabpils iela 8-8” Ilūkstē.

6.      Par atteikumu dalībai tūrisma izstādēs biedrībai “Latgales reģiona attīstības aģentūra”.

7.      Par pašvaldības īpašumā esošās būves Raiņa ielā 35, Ilūkstē bilances vērtības palielināšanu.

8.    Par tālākizglītības kursu programmas “Veterinārijas pamati aitu ganāmpulkā” maksas noteikšanu Bebrenes vispārizglītojošajā un profesionālajā vidusskolā.

9.      Par SIA “ORNAMENTS” nomas maksu.

10.  Par grozījumu domes 26.11.2009. lēmumā Nr. 531 “Par pašvaldības sociālo māju un sociālo dzīvokļu saraksta apstiprināšanu”.

11.  Par piemiņas velšu piešķiršanu Ilūkstes novada politiski represētām personām, Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Afganistānas kara veterāniem.

12.  Par saistošo noteikumu Nr. 8/2015 “Apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumi Ilūkstes novadā” precizēšanu.

13.  Par SIA “Ilūkstes aptieka” un SIA “Ilūkstes aptieka 2” iesnieguma izskatīšanu.

14.  Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Dzintari 1” Prodes pagastā atsavināšanu.

15.  Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Strēlnieku iela 47” Ilūkstē.

16.  Par pašvaldības zemes iznomāšanu I. M. Ilūkstes pilsētā.

17.  Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu “Jelgavas iela 10” Ilūkstē.

18.  Par pašvaldības zemes iznomāšanu biedrībai “Subatieši – sanākam, domājam, darām” Subates pilsētā.

19.  Par adrešu precizēšanu Pilskalnes un Šēderes pagastos.

20.  Par nosaukuma “Rezervuāri” piešķiršanu Šēderes pagastā.

21.-25. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajiem īpašumiem “Krustceles” un “Dukāti” Prodes pagastā, “Rožmīļi” Eglaines pagastā, “Pabērži” un “Avieksnāji” Bebrenes pagastā.

26.  Par I. R. iznomātās zemes platības precizēšanu Bebrenes pagastā.

27.-38. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu Bebrenes un Dvietes pagastā.

39.-44.  Par zemes iznomāšanu sakņu dārzu ierīkošanai Eglaines pagastā.

47.  Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu “Dzērvenes 2” Eglaines pagastā.

48.  Par zemes nomas tiesību izbeigšanu biedrībai “Dvietes senlejas pagastu apvienība” Pilskalnes pagastā.

49.  Par zemes nomu un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu biedrībai “Dvietes senlejas pagastu apvienība” Pilskalnes pagastā.

50.  Par zemes nomas līguma pagarināšanu A. J. Pilskalnes pagastā.

51.  Par zemes nomas līguma pagarināšanu V. Č. Pilskalnes pagastā.

52.  Par zemes iznomāšanu D. M. Šēderes pagastā.

53.  Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu “Paegles” Šēderes pagastā.

54.  Par pašvaldības zemes īpašuma “Mazkangari” Eglaines pagastā atsavināšanas procesa uzsākšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā.

53.-55. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Šēderes un Eglaines pagastā.

56.  Par pašvaldības zemes nomas tiesību izsoli Pilskalnes, Šēderes, Eglaines un Dvietes pagastos.