Domes sēde

         29. decembrī plkst.15:00 domes priekšsēdētājs S. Rāzna sasauc kārtējo domes sēdi un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Par Ilūkstes novada pašvaldības darbinieku darba samaksas piesaisti minimālajai darba algai 2016.gadā.
 2. Par pašvaldības īpašumā esošo būvju bilances vērtības palielināšanu un jaunizveidoto inženierbūvju iekļaušanu bilancē.
 3. Par finansiālu atbalstu Daugavpils rajona invalīdu biedrībai.
 4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu SIA “Krokuss L” Dvietes pagastā.
 5. Par V.Š. iesnieguma izskatīšanu jautājumā par izdevumu kompensāciju.
 6. Par grozījumiem pašvaldības 2015.gada budžetā.
 7. Par ēdināšanas finansējuma piešķiršanu novada vispārizglītojošajām izglītības iestādēm.
 8. Par izmaiņām Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas izglītības programmu īstenošanas vietās un grozījumu Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas nolikumā.
 9. Par zvejas tiesību nomu I.A. Dvietes ezerā Dvietes pagastā.
 10. Par Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvaldes juridiskās adreses maiņu.
 11. Par izlīguma noslēgšanas civillietā Nr.C12140515 iespējas izskatīšanu
 12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pīlādži”-18, Dviete, Dvietes pagasts atsavināšanu.
 13. Par pašvaldības zemes iznomāšanu A.B. Subates pilsētā.
 14. Par pašvaldības zemes iznomāšanu zemnieku saimniecībai “Auziņas” Ilūkstes pilsētā.
 15. Par neizpirktās zemes nomas tiesību izbeigšanu Dz.D. Ilūkstes pilsētā.
 16. Par adrešu precizēšanu Subates pilsētā un Bebrenes pagastā.
 17. Par adrešu “Pļavas” un “Lazdiņi 1” piešķiršanu Pilskalnes pagastā.
 18. Par R.G. iznomātās zemes platības precizēšanu Bebrenes pagastā.
 19. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu A.P. Bebrenes pagastā.
 20. Par zemes iznomāšanu K.V. Bebrenes pagastā.
 21. Par pašvaldības zemes (4444 006 0089) Bebrenes pagastā nomas tiesību izsoli.
 22. Par pašvaldības zemes (4444 006 0138) Bebrenes pagastā nomas tiesību izsoli.
 23. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.R. Dvietes pagastā.
 24. Par zemes nomas līguma pagarināšanu J.S. Dvietes pagastā.
 25. Par zemes nomas līguma pagarināšanu B.Ž. Eglaines pagastā.
 26. Par zemes iznomāšanu M.K. Eglaines pagastā.
 27. Par zemes iznomāšanu I.P. Eglaines pagastā.
 28. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu V.U. Eglaines pagastā.
 29. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Ābeles” Pilskalnes pagastā.
 30. Par zemes iznomāšanu z/s “Auziņas” Pilskalnes pagastā.
 31. Par zemes iznomāšanu J.B. Šēderes pagastā.
 32. Par apsaimniekošanas tiesību izbeigšanu S.L. Šēderes pagastā.
 33. Par zemes iznomāšanu A.N. Šēderes pagastā.
 34. Par zemes iznomāšanu M.Z. Šēderes pagastā.
 35. Par zemes iznomāšanu N.R. Šēderes pagastā.
 36. Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu M.G. Šēderes pagastā.
 37. Par grozījumiem Administratīvās komisijas nolikumā.
 38. Par grozījumiem Administratīvās komisijas sastāvā.