Domes sēde

      2016. gada 24. novembrī plkst. 15.00 Domes priekšsēdētājs S. Rāzna sasauc kārtējo domes sēdi un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Par finansiālu atbalstu Ilūkstes novada hokeja komandai „Ledus lāči”.
 2. Par papildus finansējumu pašvaldības iestādēm.
 3. Par grozījumiem pašvaldības 2016. gada budžetā.
 4. Par Ilūkstes novada kultūras centra un tā struktūrvienību ieejas maksas (biļetes cenas) un telpu nomas maksas cenrādi.
 5. Par pašvaldības nekustamo īpašumu „Baltmuiža 10” Eglaines pagastā.
 6. Par Ilūkstes novadā dzīvojošo iedzīvotāju apsveikšanu Ziemassvētkos.
 7. Par saistošo noteikumu „Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas, licenču un licenču kartīšu izsniegšanas, pārreģistrācijas vai darbības apturēšanas kārtību un maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājumu tarifiem Ilūkstes novadā” pieņemšanu.
 8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Senlejas ielā 4-8, Pilskalnē atsavināšanu.
 9. Par E.S. mantojamās zemes platības un robežu precizēšanu Ilūkstē.
 10. Par pašvaldības zemes iznomāšanu A. B. un N. J. Ilūkstes pilsētā.
 11. Par zemes nomas līguma pagarināšanu G. M. Subates pilsētā.
 12. Par zemes nomas līguma pagarināšanu V. M. Subates pilsētā.
 13. Par ēku domājamās daļas Kalna ielā 17, Subatē mantojuma atklāšanas izsludināšanu.
 14. Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu „Mierkalni” Prodes pagastā.
 15. Par zemes iznomāšanu K. A. Prodes pagastā.
 16. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Audriņi” Prodes pagastā un nosaukuma „Jaunrītiņi” piešķiršanu.
 17. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Zirņi” Pilskalnes pagastā un nosaukuma „Jaunzirņi” piešķiršanu.
 18. Par zemes nomas līguma pagarināšanu E. B. Pilskalnes pagastā.
 19. Par zemes nomas līguma pagarināšanu V. Š. Šēderes pagastā.
 20. Par zemes iznomāšanu J. S. Šēderes pagastā.
 21. Par zemes iznomāšanu N. M. Eglaines pagastā.
 22. Par zemes nomas līguma pagarināšanu M. G. Bebrenes pagastā.
 23. Par pašvaldības zemes vienības (4444 002 0291) Bebrenes pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 24. Par pašvaldības zemes vienības (4444 002 0145) Bebrenes pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 25. Par pašvaldības zemes vienības (4444 002 0290) Bebrenes pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 26. Par pašvaldības zemes vienības (4444 004 0081) Bebrenes pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 27. Par pašvaldības zemes vienības (4444 004 0083) Bebrenes pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 28. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu E. J. Šēderes pagastā, Ilūkstes novadā.