Domes sēde

       2016. gada 27. oktobrī plkst. 15.00 Domes priekšsēdētājs S. Rāzna sasauc kārtējo domes sēdi un izsludina šādu darba kārtību:

 

 1. Par grozījumiem domes 2016.gada 25.februāra lēmumā Nr.40 “Par Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu tāmju apstiprināšanu 2016.gadam”.

 2. Par finansējuma piešķiršanu SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” pašvaldības asins donoriem.

 3. Par pašvaldības 2016.gada budžeta izpildi 9 mēnešos.

 4. Par grozījumiem pašvaldības 2016.gada budžetā.

 5. Par transportlīdzekļa iegādi Bebrenes vispārizglītojošai un profesionālajai vidusskolai.

 6. Par pašvaldības sociālās dzīvojamās mājas statusa atcelšanu dzīvojamai mājai Brīvības ielā 5a, Ilūkstē.

 7. Par Ilūkstes novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu.

 1. Par Daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra izveides Dvietes pamatskolas ēkā ieceres atbalstīšanu.

 2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienībai Raiņa ielā 7, Ilūkstē.

 3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienībai Raiņa ielā 9, Ilūkstē.

 4. Par pašvaldības dzīvokļa Stendera ielā 6-25, Eglainē, nodošanu atsavināšanai.

 5. Par zemes vienību nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībām Subates pilsētā.

 6. Par pašvaldībai piekritīgu zemes vienību Subates pilsētā nodošanu atsavināšanai, nosaukumu Alejas iela 5A un Alejas iela 7A piešķiršanu.

 7. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Eglaines pagastā nodošanu atsavināšanai un nosaukuma “Egle” piešķiršanu.

 8. Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Ozolnieki” Bebrenes pagastā un nosaukuma “Jaungrāvīši” piešķiršanu.

 9. Par pašvaldības zemes vienības (4444 002 0145) Bebrenes pagastā nomas tiesību izsoli.

 10. Par pašvaldības zemes vienības (4444 002 0290) Bebrenes pagastā nomas tiesību izsoli.

 11. Par pašvaldības zemes vienības (4444 002 0291) Bebrenes pagastā nomas tiesību izsoli.

 12. Par pašvaldības zemes vienības (4444 004 0081) Bebrenes pagastā nomas tiesību izsoli.

 13. Par pašvaldības zemes vienības (4444 004 0083) Bebrenes pagastā nomas tiesību izsoli.

 14. Par zemes nomas līguma pagarināšanu z/s “Uzkalni” Pilskalnes pagastā.

 15. Par zemes nomas līguma pagarināšanu k/s “Klēts” Pilskalnes pagastā.

 16. Par zemes nomas līguma pagarināšanu G.P. Pilskalnes pagastā.

 17. Par zemes nomas līguma pagarināšanu L.B. Šēderes pagastā.

 18. Par zemes iznomāšanu O.L. Šēderes pagastā.

 19. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu “Dirbeļos”, Bebrenes pagastā, Ilūkstes novadā.

 20. Par zemes nomas līguma pagarināšanu R.K. Bebrenes pagastā.

 21. Par atļauju amatu savienošanai Reinim Līcim.