Domes sēde

       2016. gada 29. septembrī plkst. 15.00  Domes priekšsēdētājs S. Rāzna sasauc kārtējo domes sēdi un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Par uzticības izteikšanu Ilūkstes novada domes priekšsēdētājam Stefanam Rāznam.
 2. Par uzticības izteikšanu Ilūkstes novada domes priekšsēdētāja vietniekam Maiguram Krievānam.
 3. Par Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas maksas pakalpojumu cenrādi.
 4. Par grozījumiem 2015.gada 29.janvāra lēmumā Nr.41 “Par Ilūkstes novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku amata vienību un atalgojuma noteikšanu”.
 5. Par finanšu līdzekļu novirzīšanu.
 6. Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu pašvaldības iestādēm.
 7. Par grozījumiem pašvaldības 2016.gada budžetā.
 8. Par pašvaldības dzīvokļa Kastaņu ielā 36-17, Ilūkstē nodošanu atsavināšanai.
 9. Par pašvaldības dzīvokļa Senlejas iela 4-8, Pilskalnes pagastā nodošanu atsavināšanai.
 10. Par pašvaldības zemes iznomāšanu E.A. Ilūkstes pilsētā.
 11. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu N.K. Bebrenes pagastā.
 12. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu J.K. Bebrenes pagastā.
 13. Par D.Z. iznomātās zemes platības samazināšanu Bebrenes pagastā.
 14. Par pašvaldības zemes (4444 006 0035) Bebrenes pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 15. Par pašvaldības zemes (4490 002 0242) Šēderes pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 16. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Krodziņi” Šēderes pagastā.
 17. Par zemes nomas līguma pagarināšanu R.T. Šēderes pagastā.
 18. Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.A. Šēderes pagastā.
 19. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu A.N. Šēderes pagastā.
 20. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu J.P. Šēderes pagastā.
 21. Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.I. Šēderes pagastā.
 22. Par zemes nomas līguma nepagarināšanu G.B.
 23. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības “Auziņas 2” Pilskalnes pagastā nodošanu atsavināšanai.
 24. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības “Salinieši 1” Eglaines pagastā nodošanu atsavināšanai.
 25. Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības „Kastaņi” Pilskalnes pagastā nodošanu atsavināšanai un nosaukumu “Jaunkastaņi” un “Lejaskastaņi” piešķiršanu.
 26. Par zemes robežu precizēšanu Ilūkstes ielā, Subatē.
 27. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu “Mežābelēs”, Bebrenes pagastā.
 28. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Pašulienē 4-38, Šēderes pagastā.
 29. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Raiņa ielā 11-4, Eglainē, Eglaines pagastā.