Bibliotēku nedēļas 2016 vadmotīvs – Attiecības. Sadarbība. Kopiena

     Sadarbības prasmes ir vienas no būtiskākajām dzīvesprasmēm arī mums – bibliotekāriem, jo ne velti evolūcijas pētnieki norādījuši, ka tieši sadarbība ir attīstības pamatā. Sadarbības priekšnoteikumi ir griba un spēja komunicēt; mēs varam nodzīvot dzīvi bez konkurences un cīņas, bet nevienu dienu bez sadarbības! Attiecības ir pastāvēšanas būtība! Bibliotēku nedēļa šogad tiek veltīta SADARBĪBAI, ATTIECĪBĀM sadarbībā, sadarbībai KOPIENĀ un kopienas attīstības labā.

       Bibliotēku nedēļas laikā skatīsimies uz BIBLIOTĒKU ne tikai kā uz vietu, kas partnerību rezultātā nodrošina pieeju informācijai un zināšanām, mākslinieciskās jaunrades attīstībai, kultūrai, izklaidei un mūžizglītībai, bet arī kā uz vietu, kurā nepārtrauktā kustībā tiek savienoti un apvienoti kopienās cilvēki un to intereses! Bibliotēku nedēļas laikā domāsim par to, kādas ir mūsu attiecības pašiem ar sevi, ar citiem bibliotekāriem, citām bibliotēkām, citām organizācijām un kādās attiecībās esam ar saviem lietotājiem, kopienu un sabiedrību kopumā. Atskatīsimies uz esošajām partnerībām, pateiksimies sadarbības partneriem un lūkosimies nākotnē!

     Bibliotēku nedēļas laikā – 23.aprīlī – atzīmēsim arī Pasaules grāmatu un autortiesību aizsardzības dienu. Šīs svētku dienas moto – Lasām pa vecam, lasām pa jaunam! Rekomendējam aktivitātes un diskusijas par to, vai lasīšanas videi un veidam ir nozīme, akcentējot grāmatas un lasīšanas kā pamatprasmes nozīmi indivīdu un kopienu attīstībā.

       Pēc Latvijas Bibliotekāru biedrības ierosinājuma bibliotēku nedēļa Latvijā notiek kopš 1997.gada.

Mūsu novada bibliotēku pasākumi Bibliotēku nedēļā 2016

Datums Nosaukums Vieta Atbildīgais

Šēderes pagasta bibliotēka

19.04. Jaunāko iespieddarbu apskats, izstāde Bibliotēka R.Šeršņova
20.04. Profesionālās pieredzes apmaiņas brauciens uz Viesītes novada bibliotēkām Viesīte I.Valpētere
21.04

Seminārs Ilūkstes novada publisko bibliotekāriem

Ilūkste I.Valpētere
22.04. “Meklē Letonikā”- konsultācijas datu bāzes izmantošanā Bibliotēka R.Šeršņova
1.-25.04. “Paņem mani līdzi!” – grāmatu izstāde-dāvinājums bibliotēkas lasītājiem Bibliotēka

R.Šeršņova

Bebrenes pagasta bibliotēka

18.04.

“Bebrenes bebra izstāde”

Bibliotēka E.Malahovska
19.04.

Bērnudārza „Mazputniņš” ekskursija uz bibliotēku „ Mēs atkal ejam uz bibliotēku”.

Radoša darbnīca pirmskolas vecuma bērniem

Bibliotēka E.Malahovska
20.04. Profesionālās pieredzes apmaiņas brauciens uz Viesītes novada bibliotēkām Viesīte I.Valpētere
21.04

Seminārs Ilūkstes novada publisko bibliotekāriem

Ilūkste I.Valpētere
22.04 Spēle „Brīnumu lauks „ Bebrenes VP skolēniem Bibliotēka E.Malahovska
23.04

Apkārtnes sakopšanas talka”. Uz talku aicināti bibliotēkas lietotāji.

Bibliotēka E.Malahovska

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka

18.04 Literāra pēcpusdiena ar novadnieci un dzejnieci   Laimu Buķi. Izstāde „Ceļojums pa dzimto novadu” Bibliotēka

I.Kumpiņa

B.Millere

19.04

Informācijas diena

Jauno grāmatu apskats/izstāde. Diskusija – aptauja ar lasītājiem „Bibliotēka – vārti uz pasauli”

Bibliotēka

I.Kumpiņa

B.Millere

20.04 Profesionālās pieredzes apmaiņas brauciens uz Viesītes novada bibliotēkām Viesīte I.Valpētere
21.04

Seminārs Ilūkstes novada publisko bibliotekāriem

INCB I.Valpētere
22.04 Atvērto durvju diena Ekskursijas visiem interesentiem Bibliotēka

I.Kumpiņa

B.Millere

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

19.04, 22.04 Atvērto durvju diena bibliotēkā INCB

G.Rošāne

O.Šaršūne

20.04 Profesionālās pieredzes apmaiņas brauciens uz Viesītes novada bibliotēkām Viesīte

I.Valpētere

21.04

Seminārs Ilūkstes novada publisko bibliotekāriem

INCB I.Valpētere
līdz 30.05 LNB un LBB projekta “Augstvērtīga tulkotā un nozaru literatūra bibliotēkās” grāmatu kolekcijas izstāde INCB I.Valpētere
līdz 30.04

Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas audzēkņu izstāde “Mana pasaule”

INCB I.Valpētere

Pilskalnes pagasta bibliotēka

19. – 23.04 „Kā tu jūties bibliotēkā?” Bibliotekārā stunda- saruna Z.Timšāne
20.04

Profesionālās pieredzes brauciens

Pieredzes brauciens, Viesīte I.Valpētere
21.04

Seminārs publisko bibliotēku bibliotekāriem

Seminārs I.Valpētere
19.04

„Ir saņemts dāvinājums, nāc apskaties un izlasi!”

Izstāde Z.Timšāne

Eglaines pagasta bibliotēka

18.-22.04 Iepazīstināšana ar elektroniskajām datu bāzēm un citām iespējām, kas pieejamas e-vidē Bibliotēka O.Hohlova
22.04 Pirmā tikšanās ar bibliotēku (iepazīšanās pasākums sešgadīgiem bērniem) no plkst. 12.00 – 14.00 Bibliotēka O.Hohlova
18.-22.04 Izstāde (bērnu radošie darbi) Bibliotēka O.Hohlova
20.04

Profesionālās pieredzes brauciens

Pieredzes brauciens, Viesīte I.Valpētere
21.04

Seminārs publisko bibliotēku bibliotekāriem

Seminārs I.Valpētere

Dvietes pagasta bibliotēka

15. 04 – 14. 05

Gleznu izstāde „Ieskatos dabā…”

Bibliotēka V.Marcinkeviča
20.04

Profesionālās pieredzes brauciens

Pieredzes brauciens, Viesīte I.Valpētere
21.04

Seminārs publisko bibliotēku bibliotekāriem

Seminārs I.Valpētere
22. 04

Grāmatu izstādes „Jaunumi bērniem” un „Jaunumi”

Bibliotēka V.Marcinkeviča
23.04

Pasākums bērniem – spēlēsim spēli „Iepazīsti Latviju”

Bibliotēka V.Marcinkeviča

Subates pilsētas bibliotēka

19.04

Refleksija par „Bērnu/ jauniešu/ vecāku žūriju” /Zīmējumu konkurss „Mīļākās žūrijas grāmatas ilustrācija”.

Grāmatu TOP- 3 Dalīšanās iespaidos par Lielajos lasīšanas svētkos redzēto/

Bibliotēka A.Lošaka
20.04

Profesionālās pieredzes brauciens

Pieredzes brauciens, Viesīte I.Valpētere
21.04

Seminārs publisko bibliotēku bibliotekāriem

Seminārs I.Valpētere
22.04

„Iepazīsti bibliotēku!” Bērnudārza „Zvaniņš” bērnu izziņas ekskursija pa bibliotēku.

Bibliotēka A.Šapala
23.04

Lasītāju informācijas diena. Informēsim un uzklausīsim lasītājus: par pakalpojumiem, aktualitātēm, problēmām, risinājumiem; vēlamās literatūras un preses iegādes iespējām.

Bibliotēka A.Šapala