Absolventu vakara atskaņas

IMG 1045      6. februārī Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas mājīgi sapostajā lielajā zālē pulcējās bijušie absolventi, skolotāji – pensionāri un skolā strādājošie skolotāji, koncerta dalībnieki, lai kopā izjustu skolas himnas svinīgumu, ieklausītos skolas direktores Alitas Kudiņas uzmundrinošajos vārdos, priecātos par tagadējo izglītojamo sniegumu: raito dejas soli 1.-4. klašu tautisko deju kolektīva „Dzirkstelīte” un 7.-12. klašu jaunizveidotā deju kolektīva izpildījumā, ieklausītos 5.-9. klašu kora grupas un solistu: Evelīnas Ruseckas, Gabrielas Hukeres un Alekseja Hromcova skanīgajās balsīs, bijušā mūzikas skolotāja Valērija Mukāna virtuozajā akordeona spēlē, atminētu skolotāju balsis ierakstā, kā arī vienotos karaoke draudzīgajā kopdziedājumā.

    Patīkami bija vērot absolventu kuplo skaitu, ieklausīties 15 gadīgo absolventu – jubilāru vārdos, kuros skanēja gan pateicība skolotājiem, prieks un gandarījums par renovēto un izremontēto skolu.

Pēc vakara oficiālās daļas sekoja diskotēka, kuras laikā varēja izlocīt kājas visu vecumu pārstāvji, kā arī absolventu neskaitāmas tikšanās ar klašu audzinātājiem un priekšmetu skolotājiem. Sarunās izskanēja prieks par pārsteigumiem bagāto koncertu, par jau sasniegto un vēl nerealizētajiem sapņiem, par piedzīvoto aizgājušajos skolas gados un vēlmi tikties arī turpmāk.

Paldies pulciņu vadītājiem: Līgai Kūliņai (deju kolektīvu vadītāja) un Daigai Martinsonei (sagatavoja 5.-9. klašu koristu grupu un iepriekš minētos solistus), skolas direktorei Alitei Kudiņai par sarūpētajām dāvanām koncerta dalībniekiem, kā arī koncerta vadītājiem: 12. klases izglītojamajai Oļesjai Pildikai un 11. klases izglītojamajam Mihailam Tumarevičam


Latviešu valodas un literatūras

skolotāja Zinaīda Ķedere

 

IMG 1050

IMG 1053

IMG 1054

IMG 1060

IMG 1058

IMG 1065

IMG 1068

IMG 1076

IMG 1080

IMG 1080

058(1)