Sede_2018_08

2018.gada 11.jūlija ārkārtas domes sēdē Nr.8

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

 

Nr

p.k.

Lēmuma numurs

 

Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums Piezīmes
1. 274 Par Ilūkstes novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka iecelšanu. Lēmums
2. 275 Par grozījumiem 05.02.2018. domes lēmumā Nr.49 “Par Ilūkstes novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku amata vienību un atalgojuma noteikšanu”. Lēmums

Pielikums

3. 276 Par papildus finansējuma piešķiršanu. Lēmums
4. 277 Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2018.gada 5.februāra saistošajos noteikumos Nr.1-b/2018 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2018.gada budžetu”. Saistošie noteikumi
5. 278 Par Ilūkstes novada teritorijas plānojuma redakcijas 1.0 pilnveidošanu. Lēmums

Pielikums

6. 279 Par atļauju R.M. zvejot Daugavā, Ilūkstes novada Dvietes pagasta teritorijā ar murdu. 279
7. 280 Par atļauju J.M. zvejot Daugavā, Ilūkstes novada Dvietes pagasta teritorijā ar murdu. 280
8. 281 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībai „Ceriņi” Pilskalnes pagastā. 281
9. 282 Par zemes nomas tiesību izbeigšanu J.G. Pilskalnes pagastā. 282
10. 283 Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu I.P. Eglaines pagastā. 283
11. 284 Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu A.K. Eglaines pagastā. 284
12. 285 Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.K. Eglaines pagastā. 285