17. novembrī tika pasniegti pašvaldības apbalvojumi „Atzinības raksts”

17. novembrī tika pasniegti pašvaldības apbalvojumi „Atzinības raksts”

      17. novembrī Ilūkstes novada kultūras centrā atzīmējām Latvijas 99. gadadienu. Pasākuma gaitā pacilātību un svētku sajūtu guvām, ieklausoties pašvaldības domes priekšsēdētāja Stefana Rāznas svētku uzrunā, novadnieku stāstos un kopā iedziedot kādu tuvu melodiju. Kā ik gadu, šajā svinīgajā Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā novada ļaudīm tika pasniegti pašvaldības Atzinības raksti.

Ilūkstes novada pašvaldība, izsakot pateicību par uzņēmīgu, profesionālu un nesavtīgu darbu, veicinot novada attīstību, šogad apbalvojumus pasniedza 13 pašaizliedzīgiem sava darba darītājiem.

Ir lietas, ko cilvēks nevar izdarīt, bet vēl vairāk ir lietu, ko mēs spējam paveikt. Jā, mēs nevaram pa varavīksni debesīs uzkāpt, bet toties spējam brīnumam ticēt, varam brīnumu radīt un ļaut arī citiem tam noticēt. Jā, mēs nevaram laiku pagriezt atpakaļ, bet toties mēs spējam mums doto laiku uz šīs zemes novērtēt un piepildīt to labiem un svētīgiem darbiem. Tikai mūsu rokās ir izvēle, – vai mēs ieliekam savu sirdssiltumu un dvēseli tajā, ko darām ikdienā sava novada un valsts attīstības un labklājības veicināšanai.

Nesavtīga vēlme palīdzēt nav amata pienākumos ierakstāms raksturlielums, tā ir īpašība, kas vairo labo un ar labestību ļauj Ingūnai Svarānei veikt ikdienas darbus, neatlaidīgi cenšoties celt sociālo līmeni. Ingūna bez atlīdzības, ar nerimstošu darba sparu un sirds siltumu darbojas un īsteno projektus, kas veicina novada attīstību. Viņa ir ļoti radošs, pozitīvs un atsaucīgs cilvēks, kas iedvesmo citus. Sakot paldies, Ingūnai tika pasniegts Atzinības raksts par patiesu vēlmi palīdzēt un sirdsdegsmi darbā, veidojot labestīgu, pozitīvu saskarsmi, par mērķtiecīgu, pašaizliedzīgu un profesionālu darbu sociālajā jomā, realizējot projektus Ilūkstes novada iedzīvotājiem.

Atzinības rakstu par Šēderes pagasta vides labiekārtošanā un uzturēšanā ieguldīto darbu, augsto atbildības sajūtu un atsaucību saskarsmē ar līdzcilvēkiem saņēma Šēderes pagasta apsaimniekojamās teritorijas pārzine Jeļena Krjaukle. Jeļena ir cilvēks, kas, ieliekot darbā lielu degsmi un sirds siltumu, veido savu dzimto pagastu un līdz ar to arī novadu un Latviju sakoptāku, daiļāku un sirdij tuvāku ikvienam no mums. Līdzcilvēki uzsver, viņa ir ļoti atsaucīga, laipna, ar augstu atbildības sajūtu, viņai piemīt lieliskas organizatora dotības, ko novērtē gan darba kolēģi, gan pagasta iedzīvotāji.

Šajā svētku reizē suminājām Dvietes novadpētniecības materiālu krātuves dvēselīti” Ēriku Kunci. Viņa ar lielu entuziasmu ir savākusi, apkopojusi un gaumīgi noformējusi interesantus materiālus par Dvietes vēsturi. Ērika ir īsta sava darba un pagasta patriote, aktīva senioru kopas Saulriets” dalībniece, ar lielu mākslinieka un organizatora talantu, kas tiek dāsni ieguldīts un pamanāms daudzos pasākumos Dvietes pagastā. Atzinība Ērikai par radošu pieeju, nesavtīgu un godprātīgu darbu kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā Ilūkstes novadā.

Par latviešu tautas deju tradīciju izkopšanu Ilūkstes novadā, par aizrautību un augsto profesionalitāti, veicinot dejotāju izaugsmi, Atzinības raksts tika pasniegts Anitai Meikšānei. Dvietes vidējās paaudzes deju kolektīva dalībnieki par Anitu saka tā: Mūsu Anita ar lielu aizrautību māca deju soļus, kurus izdejojot Dvietes kultūras nama rīkotajos pasākumos, esam ieguvuši skatītāju lielu mīlestību. Anita mūs rosina atbalstīt māksliniecisko pašdarbību, piedaloties pasākumos gan Ilūkstes, gan Daugavpils novadā, Vecumniekos, Stelpē, Rubeņos. Mūsu vadītājas mācībprasme, pedagoga talants, erudīcija un pacietība veicina skatuvisko pieredzi un dejotāju personības izaugsmi.” Anita ar lielu atbildību un sirdssiltumu ievada arī skolas jauniešus mūzikas un dejas pasaulē.

Savukārt Guntai Okmanei novadnieki teica paldies par viņas neatlaidību, cīņassparu un radošo garu, kas veicinājis veiksmīgu projektu radīšanu un realizēšanu. Tagad subatiešiem un pilsētas viesiem ir iespēja baudīt ne tikai dvēseliskus kultūras pasākumus, bet arī aktīvo atpūtu Subates pilsētā. Guntai ir izveidojusies lieliska saikne ar vietējiem jauniešiem, kuri tiek aktīvi iesaistīti gan kultūras pasākumos, gan sporta aktivitātēs. Gunta ir arī ļoti sirsnīga māmiņa saviem 4 dēliem. Guntai Atzinības raksts par daudzveidīgas un interesantas vides radīšanu Subatē, veicinot dzimtās pilsētas attīstību un atpazīstamību, un aktīvā dzīvesveida popularizēšanu Ilūkstes novadā.

Par veiksmīgu uzņēmējdarbības attīstību un radošu ieguldījumu Ilūkstes novada kultūrvides veidošanā un popularizēšanā Atzinības raksta saņemšanai tika izvirzīta Silvija Razminoviča. Viņa ir viena no uzņēmējiem, kas godprātīgi strādā sava novada un Latvijas labā. Saimniecība Dzintari” sevi labi pieteikusi tūrisma nozarē, kas sekmē Ilūkstes novada atpazīstamību. Silvija Ilūkstes novada kultūras vēstures lappuses piepildījusi, dziedot Pilskalnes pagasta vokālajā ansamblī „Lillija” un Šederes pagasta kultūras nama Lašu korī. Diemžēl Silvija uz pasākumā nevarēja ierasties un Atzinības raksts viņai tiks pasniegts zemnieku un uzņēmēju godināšanas pasākumā.

Savukārt Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas lasītavas vadītāja Gane Rošāne Atzinības rakstu saņēma  par novada vēstures dokumentēšanu un saglabāšanu, par jaunradi un radošumu bibliotēkas darbībā, organizējot pasākumus Ilūkstes novada iedzīvotājiem. Viens no bibliotēkas pamatuzdevumiem ir vākt, apkopot un popularizēt novadpētniecības materiālus, jo šodiena rīt jau būs vēsture. Gaņai tas ir kļuvis par sirdsdarbu nu jau 25 gadu garumā. Viņa rūpīgi vāc materiālus un veido pasākumus par Ilūkstes un novada vēsturi. Gaņa ar lielu sirsnību apmeklē mājās tos lasītājus, kas vecuma vai slimības dēļ nevar atnākt uz bibliotēku, un aiznes viņiem interesējošo literatūru.

Priecājāmies un suminājām arī skolotāju Aiju Rubļevsku, kurai tika pasniegts Atzinības raksts par sirdsdegsmi līdzcilvēku garīgo vērtību izkopšanā un izciliem sasniegumiem jaunās paaudzes izglītošanā, stiprinot mīlestību pret dzimto novadu un valsti. Skolotāja Aija Bebrenē ir nostrādājusi vairāk nekā 30 gadus. Viņas izglītojamie ir sasnieguši labus un teicamus rezultātus olimpiādēs un citos gan novada, gan valsts pārbaudījumos. Skolotāja Aija ir Bebrenes pagasta un Ilūkstes novada patriote, kas ar aizrautīgu entuziasmu piedalās dažādās sabiedriskajās aktivitātēs, iesaistot tajos arī savus skolēnus.

Svētku pasākumā tika sumināta vēl viena skolotāja no Bebrenes. Par ilggadēju ieguldījumu, profesionalitāti un pašaizliedzīgu attieksmi darbā ar bērniem Atzinības rakstu saņēma sākumskolas klašu audzinātāja Dzintra Stašule, kurai kopā ir aizvadīti 43 radoši un krāsaini, rūpju pilni 1. septembra rīti un pedagoģiskā darba gadi. Un šie darba gadi skolotājai Dzintrai ir ļāvuši būt laimīgai, vajadzīgai, radošai, jo kopā ir aizvadīti 15 mazo sākumskolu izlaidumi.

Vēl mazāki bērni rūpes saņem bērnudārzā. Ilūkstes pirmsskolas iestādes „Zvaniņš” vadītāja Inga Strode saņēma Atzinības rakstu par mērķtiecīgu un racionālu redzējumu, veicinot Ilūkstes pirmsskolas iestādes „Zvaniņš” attīstību, par patiesu un sirsnīgu koleģialitāti, profesionalitāti un radošumu pirmsskolas iestādes vadītājas pienākumu veikšanā. Viņa kā iestādes vadītāja strādā kopš 1991. gada. Inga tiek raksturota kā radošs, atsaucīgs, mērķtiecīgs, kreatīvs un atbildīgs, gaišs un sirsnīgs cilvēks. Viņas skanīgā balss kuplina vokālo ansambli „Lilijas” un Lašu kori. Inga ir aktīva un veselīga dzīvesveida piekritēja, laba saimniece, vecmāmiņa 3 mazbērniem.

Svētku pasākumā suminājām Bebrenes pagasta vadītāju Benitu Štrausu par augstu profesionalitāti un daudzpusību, plašu, mērķtiecīgu redzējumu un radošu ieguldījumu, veicinot Bebrenes pagasta un novada attīstību un atpazīstamību, un sirdssiltumu attiecībās ar līdzcilvēkiem. Benita dzimusi bebreniete. Viņai ir bijusi iespēja piepildīt savu sapni – dzīvot un strādāt Bebrenē. Viņa ir strādājusi Bebrenes sovhoztehnikumā, bet jau 8 gadus veic Bebrenes pagasta pārvaldes vadītājas pienākumus. Visā, ko viņa dara, tiek ielikta sirds un dvēsele – gan sakārtojot un saglabājot kultūrvēsturiskos objektus, gan labiekārtojot dzimto ciematu, gan pašaizliedzīgi veicot sabiedrisko darbu Dvietes palienes parkā. Benita ir atsaucīgs, radošs, uzņēmīgs, ar lielu sapratni un sirsnību apveltīts cilvēks.

Suminājām vēl vienu skolotāju. Pasniedzot Atzinības rakstu par godprātīgu, ilggadīgu un profesionālu devumu izglītības jomā un latviskuma stiprināšanu skolēnos, par sirds atvērtību pret līdzcilvēkiem un dzirkstošu radošumu sabiedriskajā dzīvē, paldies tika teikts Vandai Vucānei. Skolotāja Eglaines pamatskolā nostrādājusi līdz pensijas gadiem, ar lielu aizrautību mācot bērniem mīlēt dzimto latviešu valodu un gūt baudījumu no literārās pasaules. Jau būdama pelnītā atpūtā, skolotāja turpināja darbu gan Ilūkstes 1. vidusskolā, gan Ilūkstes Sadraudzības vidusskolā. Skolotājas pūrā ir bagātīgs darba gadu krājums – 58 gadi. Vanda aizvien ir apbrīnojami enerģiska, aktīva, izstaro optimismu un pozitīvismu un ar savu dzīvesprieku iepriecina līdzcilvēkus un iedvesmo citus novada seniorus.

Atzinības rakstu par mūža ieguldījumu un nesavtīgu devumu novada iedzīvotāju garīgās dzīves stiprināšanā, par mērķtiecīgu darbu, iejūtību un sirds atvērtību pret līdzcilvēkiem saņēma Lašu evaņģēliski luteriskās draudzes priekšnieks Jānis Ķerubins. Jānis dzīvo Eglaines pagastā un šobrīd ir cienījama pensionāra vecumā. Jānis kopā ar sievu Mariju rakstīja un īstenoja Valsts Kultūrkapitāla fonda projektus, kuru noslēgumā tika iesvētītas un jaunu skanējumu guva atjaunotās ērģeles Lašu baznīcā (viens no valsts aizsargājamajiem kultūras pieminekļiem Ilūkstes novadā). Ieguldot milzu darbu un enerģiju, tika izveidota un iesvētīta Lašu draudzes kapela, kur joprojām dievkalpojumi notiek ziemas laikā siltās un gaišās telpās. Tāpat ar Jāņa palīdzību divas reizes gadā tiek sagādāta humānā palīdzība draudzes locekļiem. Ik gadu viņš organizē kapu un baznīcas sakopšanas talkas. Jānis ir ļoti sirsnīgs, atsaucīgs un labsirdīgs.

Ar sirsnīgiem aplausiem vēlreiz suminot visus Atzinības rakstu saņēmējus, vakara gaitā svētku mirkli iekrāsojām, baudot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīto koncertu, kurā priecēja Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas un Ilūkstes 1. vidusskolas audzēkņi, Ilūkstes un Pilskalnes tautas mākslas pašdarbības kolektīvi.

 

      FOTOGALERIJA

1

2

3

4

5

6

7

8

9